SN. Redg. No. Company Name Representative Address Phone No Member Category
1 GM-001 Kalpa Brichhya Nirman Sewa Mr. Prakash Dhungana Kathmandu 9841687513 General
2 GM-002 Himdung & Thokar Construction Mr. Nirmal Sitaula Kathmandu 9851035402 General
3 GM-003 Pappu Construction Pvt. Ltd Mr. Sumit Rauniyar Kathmandu 9855020307 Life
4 GM-004 Ashrya Nirman Sewa Mr. Santosh Shah Kathmandu 9841498212 Life
5 GM-005 Lumbini Construction Mr. Ujjwal Gautam Kathmandu 9741081591 General
6 GM-006 ANK Construction Pvt. Ltd. Mr. Amit K. Maharjan Kathmandu 9851071689 General
7 GM-007 Brothers Builders Pvt. Ltd Mr. Bishnu Sharma Kathmandu 9851027486 Life
8 GM-008 A.M Construction Mr. Rajan Singh Basnet Kathmandu 9851025130 General
9 GM-009 Swachandda Nirman Sewa Mr. Anup Bhandari Kathmandu General
10 GM-010 Buddha Construction Pvt. Ltd/ Heavy Help Link Pvt. Ltd Mr. Rakesh Kumar Shrestha Kathmandu 9851032311 General
11 GM-011 Rasuwa Construction Mr. Mohan Acharya Kathmandu 9851115787 General
12 GM-012 Bhumi Construction Pvt. Ltd Mr. Bhawes Bohra Kathmandu 9852020364 Life
13 GM-013 Sagarmatha Drilling Mr. Kumar Gautam Kathmandu 9851041812 Life
14 GM-014 Swami Narayan Mr. Santosh Basnet Kathmandu Life